Caută

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Arad, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, judetul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J02/110/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 1683483, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în următoarele scopuri, după caz:

 1. în scopul încheierii și executării contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, potrivit Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
 2. în scopul eliberării următoarelor avize:
 • avize de racord de principiu
 • avize de branșare apă/racord canal
 • avize de coexistență
 • avize de separare consum
 • alte avize, în temeiul Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 10/2018 a A.G.A. A.D.I.A.C.J.A., a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții sau a altor acte normative incidente
 1. în scopul prestării următoarelor servicii:
 • servicii de vidanjare,
 • servicii de execuție proiecte
 • alte servicii specifice conform legislației.

Temeiul prelucrării datelor:

Temeiul prelucrării datelor furnizate de către dumneavoastră este reprezentat de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), c) și e) din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv:

 • încheierea și executarea contractelor de: furnizare, servicii, emitere avize, prestarea serviciilor specifice,
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de operator și
 • îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. 

 

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate:

 1. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Compania noastră şi Împuterniciți (precum prestatori de servicii IT, prestatori de servicii poștale, prestatori de servicii plăți identificați în cuprinsul facturilor de consum etc) numai în scopul mai sus menționat respectiv, pentru executarea contractului, facilitarea activităților desfășurate în legătură cu contractul, îndeplinirea obligațiilor legale ale Companiei și/sau a îndeplinirii unei sarcini în interes public, datele fiind comunicate numai autorităților și instituțiilor publice în cazul necesității respectării obligațiilor legale ce ne revin, respectiv: organe fiscale, Curții de Conturi, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și la solicitarea altor organe judiciare sau instituții competente de control, dacă este cazul.
 2. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Compania noastră şi Împuterniciți numai în scopul mai sus menționat, datele fiind comunicate numai dumneavoastră sau reprezentanților legali, autorităților și instituțiilor publice în cazul necesității respectării obligațiilor legale ce ne revin.

 

Tipul de date prelucrate:

În funcție de scopul prelucrării precum și în funcție de solicitant (persoană fizică/juridică) vă informăm că este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • La încheierea contractului de furnizare:
 • Pentru persoanele fizice: nume, prenume, domiciliu, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, cetățenia, locul nașterii, adresa de corespondență, date privind proprietatea, imaginea, date privind membrii familiei și date privind sănătatea (numai în cazul deducerilor/eșalonărilor), semnătura.
 • Pentru persoanele juridice: datele reprezentantului legal – numele și prenumele, calitatea (asociat/administrator/administrator împuternicit/ delegat/reprezentant legal, etc), seria și numărul C.I., datele celorlalți asociați /administratori, copie CI administrator, semnătura.

În vederea unei comunicări rapide și eficiente cu dumneavoastră, suplimentar față de cele de mai sus, prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon, în cazul în care le-ați furnizat.

În conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. e) din Regulamentul UE nr. 679/2016 și a Legii nr. 241/2006, furnizarea acestor date reprezintă o obligație contractuală, fără de care încheierea sau executarea contractului nu este posibilă.

 • La eliberarea avizelor și prestarea serviciilor specifice:
 • Pentru persoanele fizice: nume și prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, domiciliu, cetățenie, locul nașterii, adresa de corespondență, imaginea, date privind proprietatea, semnătura.
 • Pentru persoanele juridice: datele reprezentantului legal – numele și prenumele, calitatea (asociat/administrator/administrator împuternicit/ delegat/reprezentant legal, etc), seria și numărul cărții de identitate, copie cărții de identitate administrator, semnătura.

În vederea unei comunicări rapide și eficiente cu dumneavoastră, suplimentar față de cele de mai sus, prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon, în cazul în care le-ați furnizat.

În conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. e) din Regulamentul UE nr. 679/2016, vă informăm că furnizarea acestor date reprezintă o obligație fără de care eliberarea avizului /prestarea serviciului solicitat de către dumneavoastră nu este posibilă.

Durata prelucrării conform scopului identificat:

În funcție de serviciul contractat, Compania de Apă Arad S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

 • Pe durata contractului de furnizare/prestare de servicii
 • Pe durata verificării/emiterii/eliberării avizelor solicitate precum și după caz, a prestării serviciului solicitat,
 • Ulterior finalizării contractului sau a serviciului prestat, exclusiv în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile legale referitoare la arhivare.  

Drepturile dumneavostră:

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces (înseamnă că aveți dreptul de a primi o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la aceste date precum și de a primi informații despre cum sunt prelucrate aceste date)
 • dreptul la rectificare (vizează dreptul dumneavostră de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete)
 • dreptul la opoziție (vizează dreptul de a vă opune prelucrării în temeiul unui interes public sau interes legitim sau dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct)
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, (înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor prelucrate, în oricare din următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, nu există un temei legal pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele au fost prelucrate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea ci numai restricționarea, nu mai avem nevoie de date pentru îndeplinirea scopului, însă le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță precum și dacă vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră).  

 Exercitarea drepturilor dumneavoastră

   Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date, prin:

– poștă la adresa Arad, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, cod postal 310178, judetul Arad 

– email la:

 De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la sau telefonic la numărul 0257270843 interior 120, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal. 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.