Legislație privind sectorul de apă și canalizare

Legislație privind sectorul de apă și canalizare

Compania de Apă Arad SA funcționează în baza prevederilor Contractului de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.648/2009, contract încheiat cu respectarea în principal a prevederilor următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016.
 • Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2016
 • Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale
 • Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare..
 • Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile,
 • Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei,
 • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,
 • Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică,
 • Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice,
 • Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor  de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut  al documentaţiei tehnice supuse autorizării,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
 • Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu,
 • Ordinul 1150/2020 privind aprobarea Procedurii  de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,
 • Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului,
 • Decizia nr. 512/2020 privind modalitatea de emitere a avizului de către autoritatea responsabilă/administratorii ariilor naturale protejate,
 • Ordin nr. 1433/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei  de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,
 • Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice  privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură,
 • Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase,
 • Hotărârea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,
 • Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri,
 • Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 • Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 • Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Ordinul nr. 140/2009 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală,
 • Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
 • Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 • Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2013”.
 • Ordinul nr. 161/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid de proiectare, execuţie si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural”, indicativ GP 106-04.
 • Ordinul nr. 708/344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare
 • Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale.
 • Legea nr. 227/2015 Codul fiscal
 • Legea 207/2015 Codul de procedură fiscală
 • Legea 53/2003 Codul muncii
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
 • Hotărârea de Guvern nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • OUG 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
 • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
 • Legea 82/1991 – actualizată – Legea contabilității;
 • Ordinul MFP 1802/2014 (în vigoare de la 01.01.2015)- pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Codul Civil, Codul de Procedură civilă
 • Întreaga legislaţie naţională;