Caută

Politică protecție date

Politică protecție date

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. are sediul social în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județulArad. Aceasta este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 02/110/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1683483, atribut fiscal RO.

www.caarad.ro este website-ul oficial al S.C. COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A destinat asigurării unei mai mari transparențe, a unei bune înțelegeri de către cetățeni a activităților Companiei în calitatea sa de operator regional licențiat clasa I de către A.N.R.S.C., care prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate, îmbunătățirii procesului de comunicare dintre cetățeni și Companie și satisfacerea cerințelor clienților actuali și potențiali din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă utilizatorilor o informare constantă și completă a cetățenilor prin publicarea de: anunțuri, comunicate de presă, legislația incidentă activităților desfășurate de Companie, decizii și hotărâri ale organelor de conducere ale Companiei, regulamente și reglementări interne, informații și știri referitoare la activitățile, proiectele și investițiile Companiei.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile Companiei.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului Companiei de Apă Arad S.A. – www.caarad.ro  

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.   

     2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a achita contravaloarea serviciilor prestate și/sau pentru a ne putea contacta în vederea furnizării de informații sau a transmiterii mesajelor sau a eventualelor sesizări, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe site-ul nostru la secțiunea ”CONTACT” și a formularului de plată pe care îl regăsiți pe la secțiunea ”PLATA DIRECTA FACTURA” din pagina principală.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor/solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru și/sau a achitării contravalorii serviciilor prestate de COMPANIA DE APĂ ARAD S.A..

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Website-ul nostru include în cadrul secțiunii ” Link-uri utile” și trimiteri către alte website-uri pe care COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul acesteia. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituţii. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți. (ex.: www.ara.ro, www.cjarad.ro, www.primariarad.ro, www.anrsc.ro, www.anpc.ro, etc.)

     3. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului Companiei, se realizează în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor cu privire la diversele mesaje și solicitări adresate prin intermediul formularului de Contact.
 • Formularea răspunsurilor la sesizările și reclamațiile primite online.
 • Achitării contravalorii serviciilor prestate de COMPANIA DE APĂ ARAD S.A..
 • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și consumator (de ex.: pentru încheierea unui contract de furnizare a apei potabile, de servicii de canalizare, de vidanjare, etc.)
 • Informare și promovare activități, proiecte, investiții de interes regional pentru cetățenipentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind activitatea Companiei.
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.
 • Colectarea de informații de la consumatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile prestate de către Companie.

     4. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE nr. 679/2016, (în ceea ce privește serviciile noastre, acestea se realizează în temeiul Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, și ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, iar prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea transmiterii mesajelor și solicitărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru este realizată exclusiv în vederea asigurării serviciului de relații cu publicul în mod eficient).
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE nr. 679/2016 ( în ceea ce privește încheierea și executarea contractelor de furnizare apă potabilă, prestare servicii canalizare-epurare, execuție branșamente apă sau canal, etc).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul nr. UE 679/2016, în ceea ce privește activitățile de verificare, control și constatare a consumurilor frauduloase, de colectare de la cetățeni a contravalorii aferente serviciilor de apă și canalizare furnizate, activitatea de pază și protejare a tututor bunurilor patrimoniale ale COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A, activitățile de realizare a proiectelor și investițiilor regionale pentru cetățeni în limitele aprobate și de execuție a bugetului Companiei, precum și pentru înregistrarea financiar-contabilă.
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei) și protejarea drepturilor și intereselor COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. și ale terților colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

    5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări/newsletter, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

     6. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, societăți bancare ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

     7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal:dreptul de a obține de la COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Companie. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

(i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

(ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

(iii) COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

 

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

     8. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

     9. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

     10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: .

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0257/270843 interior 120

Email: