Caută

Date generale privind implementarea și certificarea SMI

Date generale privind implementarea și certificarea SMI

Menținerea implementării şI certificării sistemului de management integrat de calitate-mediu-sănătate şI securitate în muncă la compania de apă arad

În ultimii ani preocuparea pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă a evoluat remarcabil și tot mai multe organizaţii din România care oferă servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare devin conştiente că trebuie să acorde o atenţie sporită implementării şi menţinerii unui Sistem de Management Integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate în muncă, în scopul satisfacerii cerinţelor clienţilor /consumatorilor şi părţilor interesate, al gestiunii impacturilor pe care procesele, subprocesele sau activităţile organizaţiei le produc asupra mediului și omului.

COMPANIA DE APĂ ARAD, a aplicat principiile  managementului calităţii identificate de standardul internaţional SR EN ISO 9001:2015 calitate şi anume:

 • Orientarea către client
 • Leadership / implicarea direct a managementului la toate nivelurile
 • Implicarea personalului
 • Abordarea procesuală
 • Abordarea managementului ca sistem
 • Îmbunătăţirea continuă
 • Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor
 • Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul sprijină obţinerea îmbunătăţirii continue a performanței companiei în oferirea de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Abordarea procesuală într-un sistem de management integrat a reprezentat aplicarea unui sistem de procese în companie și a presupus:

 • Identificarea tuturor proceselor care compun sistemul de management
 • Stabilirea relaţiei beneficiar – furnizor
 • Stabilirea de resurse necesare desfăşurării procesului
 • Stabilirea modului de planificare, operare și control a proceselor
 • Determinarea interacţiunii dintre procese
 • Identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor care compun procesul
 • Identificarea pericolelor asociate proceselor,
 • Stabilirea necesităţilor de măsurare, monitorizare și analiză a datelor obţinute în vederea îmbunătăţirii continue a proceselor

Această abordare a accentuat importanţa:

 • Necesităţii de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată
 • Îmbunătăţirii continue a proceselor pe baza unor măsuri obiective
 • Înţelegerii și satisfacerii cerinţelor clienţilor interni şi externi
 • Ţinerii sub control a aspectelor de mediu identificate şi a riscurilor ocupaţionale
 • Obţinerii de rezultate în ceea ce priveşte performanța şi eficacitatea procesului

În anul 2010 la COMPANIA DE APĂ ARAD a fost implementat Sistemul de Management Integrat calitate-mediu, orientat pe următoarele direcţii:

 • Satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor privind serviciile oferite de către CAA
 • Creşterea şi menţinerea calităţii produsului/serviciilor
 • Conformarea la cerinţele legale și de reglementare în domeniu
 • Identificarea activităţilor ce necesită acţiuni corective şi îmbunătăţiri
 • Îmbunătăţirea continuă a proceselor din sistem
 • Identificarea aspectelor de mediu rezultate din activităţile/serviciile companiei în vederea determinării impactului semnificativ asupra mediului
 • Creşterea transparenţei comunicării în relaţiile cu autorităţile de mediu, ape şi sanitare, administraţia judeţeană, locală şi mass-media
 • Importanţa pe care o are pentru România alinierea la reglementările de mediu comunitare, în vederea admiterii în UE
 • Necesitatea gestionării problemelor de mediu în toate sectoarele de activitate.

În urma auditului de certificare, SRAC a emis în data de 04 mai 2010 certificatele care atestă implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al calităţii – mediului – sănătate şi securitate ocupaţională, conform standardelor internaţionale SR EN ISO 9001:2008 calitate, SR EN ISO 14001:2005 mediu şi OHSAS 18001:2008 sănătate și securitate ocupațională. În urma auditului de recertificare din august 2018, COMPANIA DE APĂ ARAD a efectuat tranziția la noile standarde SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 ediția 2015. Tot în anul 2018, în urma abrogării OHSAS 18001:2008, s-a efectuat recertificarea conform SR EN ISO 45001 sănătate și securitate în muncă ediția 2018, standard care înlocuiește OHSAS 18001.